Zgłoszenie szkody

W przypadku wystąpienia szkody należy:

Złożyć pisemnie do Powiatowego Zarządu Dróg zgłoszenie zawierające:

  • adres korespondencyjny poszkodowanego
  • opis zdarzenia (ulica, data. godzina, kierunek jazdy, przyczynę zdarzenia, uszkodzenia w pojeździe, czy była policja na miejscu zdarzenia i spisała protokół, inni świadkowie, inne okoliczności zdarzenia)
  • dane pojazdu (marka i model, numer rejestracyjny)
  • szkic miejsca zdarzenia (dokładny szkic sytuacyjny miejsca zdarzenia z dowiązaniem się do punktów stałych typu lampy uliczne, numery posesji, słupki drogowe)
  • w przypadku pojazdów mechanicznych do wniosku należy dołączyć kserokopię  dowodu rejestracyjnego (obie strony) oraz ubezpieczenia OC, prawa jazdy, dowodu osobistego, notatkę policyjną


Wniosek wraz załącznikami złożyć należy:

  • osobiście w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie
  • listownie na adres siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie